2015 m. 9 mėnesių ūkinės veiklos rezultatai

2015 m. spalio 29 d. AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) (įm. kodas 235014830) valdyba patvirtino neaudituotąkonsoliduotųjų ir Bendrovės 2015 m. 9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Recommended