Arise avyttrar vindkraftparken Skogaby om 7,2 MW till en fond förvaltad av Allianz Global Investors

Arise AB (publ) (“Arise”) har idag ingått avtal om samt avyttrat den driftsatta
vindkraftparken Skogaby om 7,2 MW (”Vindkraftparken”) till en fond förvaltad av
Allianz Global Investors (”AllianzGI”) för en köpeskilling om SEK 110 miljoner
på skuld och kassafri basis. En tilläggsköpeskilling kan komma att erhållas
beroende på utfallet av framtida produktionsförbättringar. Dessutom kommer Arise
att sköta driften av Vindkraftparken åt AllianzGI under ett 5-årigt
förvaltningsavtal.

Avyttringen kommer att bidra positivt till resultatet 2015 med SEK 4,4 till 8,0
miljoner beroende på utfallet av tilläggsköpeskillingen och stärka Arise likvida
medel med minst cirka SEK 43 miljoner inklusive frigörande av spärrade medel.
Vidare har genom transaktionen projektfinansieringslån återbetalats med cirka
SEK 72 miljoner inklusive lösen av en ränteswap.

Halmstad den 9 september 2015

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Linus Hägg, finansdirektör Arise AB, + 46 702 448 916

Leif Jansson, IR ansvarig Arise AB, +46 707 340 554

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 september 2015
kl.13.15.
Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med
affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och
för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274
-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Recommended