Augusti månads produktion 43,2 GWh

Bättre vindar än normalt under augusti månad resulterade i en elproduktion om
43,2 GWh (45,0 GWh), vilket är 2,8 GWh över budget.

Månadens produktion fördelade sig på 29,0 GWh (31,5 GWh) Egen och 14,2 GWh
(13,5 GWh) Samägd vindkraft.

Givet normala vindar så beräknas de hel- och delägda parker som bolaget nu äger
att producera ca 700 GWh innevarande år.

Halmstad den 7 september 2015

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 september 2015 kl.
13.00.
Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med
affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och
för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274
-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Recommended