Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

+———————-+————+————+————+————+
|BELOPP I MKR |Jul-sep 2015|Jul-sep 2014|Jan-sep 2015|Jan-sep 2014|
+———————-+————+————+————+————+
|Nettoomsättning | 106,9| 105,6| 405,7| 415,3|
+———————-+————+————+————+————+
|Rörelseresultat (EBIT)| -13,4| -11,5| -10,4| -6,2|
+———————-+————+————+————+————+
|Nettoresultat (EBT) | -13,7| -11,8| -11,3| -7,2|
+———————-+————+————+————+————+
|Resultat per aktie, kr| -0,14| -0,11| -0,11| -0,06|
+———————-+————+————+————+————+

Tredje kvartalet i sammandrag
Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående
år.

· Nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 106,9 mkr (105,6).
· Rörelseresultat (EBIT) minskade med 1,9 mkr och uppgick till -13,4 mkr (
-11,5).
· Under perioden genomfördes en organisationsförändring som förväntas ge en
besparing om cirka 15 mkr på årsbasis. Besparingarna får effekt från och med
fjärde kvartalet.
Engångskostnader för åtgärderna belastade perioden med 3,7 mkr (0,0).
· Rörelseresultatet (EBIT) rensat för engångskostnader förbättrades med 1,8
mkr och uppgick till -9,7 mkr (-11,5).
· Resultat per aktie uppgick till –0,14 kr (–0,11).

Första nio månaderna i sammandrag
Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående
år.

· Nettoomsättning för de första nio månaderna uppgick till 405,7 mkr (415,3).
· Rörelseresultat (EBIT) minskade med 4,2 mkr och uppgick till -10,4 mkr (
-6,2).
· Engångskostnader för avgångsvederlag i samband med omorganisation belastar
rörelseresultatet (EBIT) med 3,7 mkr (0,0). Rensat för engångskostnader uppgick
rörelseresultatet (EBIT) till -6,7 mkr (-6,2).
· Under första halvåret stängde Feelgood sin sista vårdcentral. I och med
avvecklingen av denna har Feelgood inga kvarvarande engagemang inom primärvård.
· Resultat per aktie uppgick till –0,11 kr (–0,06).

”Under flera års tid har vi arbetat för att göra Feelgood till en kundnära,
effektiv organisation med ett enhetligt och tydligt erbjudande.
Förändringsarbetet görs för att ännu bättre möta våra kunders behov och
önskemål. Vi har ökat värdet i våra kundleveranser samtidigt som vi gradvis har
kunnat få en bättre beläggning på vår operativa personal.”

”Organisationsförändringen har möjliggjort kostnadsminskningar genom neddragning
av administrativ personal. Åtgärderna väntas leda till årliga besparingar om 15
miljoner kronor, med början i fjärde kvartalet i år. Åtgärderna medförde
kostnader av engångskaraktär om 3,7 mkr som belastar tredje kvartalet”.

Utdrag ur vd Joachim Moraths kommentar till rapporten.

Kontaktpersoner
Joachim Morath, vd, 0702-13 08 23, joachim.morath@feelgood.se
Cecilia Höjgård Höök, CFO, 0700-92 24 84, cecilia.hojgard-hook@feelgood.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Feelgood ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2015 kl
8.00.

Recommended