Offentliggörande av prospekt avseende företrädesemission i Hifab Group AB

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hong Kong, Kanada, Singapore eller i
någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av
informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter.
Prospekt och anmälningssedlar avseende Hifab Group ABs nyemission med
företrädesrätt för befintliga aktieägare finns nu tillgängligt på Hifabs hemsida
(www.hifab.se) samt på Erik Penser Bankaktiebolags hemsida (www.penser.se).
Prospektet har idag godkänts och registrerats av finansinspektionen.

Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas emissionsredovisning samt en
informationsbroschyr och förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla en
informationsbroschyr.

Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post;
emission@penser.se eller per post på adress Erik Penser Bankaktiebolag,
emissionsavdelningen/Hifab, box 7405, 103 91 Stockholm.

Teckningsperioden pågår 22 december 2015 till 12 januari 2016.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Hifab. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Hifab
kommer endast att ske genom det prospekt som bolaget offentliggjort den 22
december 2015. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hong
Kong, Kanada, Singapore eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle
innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot
tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade
aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt
United States securities act från 1933 (”securities act”) eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och
får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas,
levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA. Detta
pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar
Hifabs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ
utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”,
”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är
till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling
och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information.
För ytterligare information
kontakta: CEO Elisabeth Brattlund
Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00
Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling.
Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Koncernen
har ca 420 medarbetare fördelade på 15 kontor i Sverige och 3 dotterbolag
utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 480
MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium AB.

Recommended