TeliaSonera delårsrapport januari – september 2015

Stabil kärnverksamhet
SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET

· Nettoomsättningen ökade 6,3 procent till 27 029 MSEK (25 417).
Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar ökade 2,4
procent. Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar
sjönk 0,5 procent.
· EBITDA före engångsposter sjönk 0,9 procent i lokala valutor, exklusive
förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta ökade EBITDA före engångsposter
3,1 procent till 9 730 MSEK (9 439). EBITDA-marginalen före engångsposter sjönk
till 36,0 procent (37,1).
· Rörelseresultatet före engångsposter ökade 3,0 procent till 7 486 MSEK (7
266).
· Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare ökade 12,7 procent till
4 589 MSEK (4 073) och resultat per aktie till 1,06 SEK (0,94).
· Fritt kassaflöde sjönk till 4 699 MSEK (6 387) främst på grund av lägre
utdelning från MegaFon då bolaget avser att dela upp utdelningen i två
betalningar under 2015.
· Utsikterna för 2015 är förändrade – EBITDA före engångsposter i lokala
valutor, exklusive förvärv och avyttringar, förväntas bli något under 2014 års
nivå.

SAMMANFATTNING NIOMÅNADERSPERIODEN

· Nettoomsättningen ökade 7,9 procent till 80 186 MSEK (74 328).
Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar ökade 1,8
procent. Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar
sjönk 1,0 procent.
· Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare var oförändrat om 11 561
MSEK (11 563) och resultat per aktie uppgick till 2,67 SEK (2,67).
· Fritt kassaflöde ökade till 13 859 MSEK (11 412) främst tack vare utdelning
från Turkcell.

Kommentarer av Johan Dennelind,
VD och koncernchef

”Det var glädjande att utvecklingen i våra kärnverksamheter i Sverige och Europa
vände till positiv organisk EBITDA-tillväxt under det tredje kvartalet. Eurasien
var fortsatt påverkat av ett tufft konjunkturläge och med stark konkurrens i
delar av regionen, och speciellt var vår verksamhet i Kazakstan påverkad, medan
utveck-lingen i Nepal förblev stark.

I Sverige fortsatte vi att leverera i enlighet med vår strategi att ha
högkvalitativa nät och vi uppskattar att vi kommer att investera mer är 6 GSEK i
år, där största delen avser fiber och 4G. De positiva effekterna blir gradvis
tydliga och organisk tillväxt i tjänsteintäkter förbättrades till 1 procent,
hjälpt av högre genomsnittlig intäkt per användare avseende mobilt, bredband och
tv samt en omfattande fiberleverans. Tillväxten inom konsumentsegmentet förblev
god och pressen inom företagssegmentet lättade något i kvartalet. Som ett
resultat av högre tjänsteintäkter och god kostnadskontroll, ökade EBITDA
-marginalen med nästan en procentenhet jämfört med motsvarande period föregående
år.

Integrationen av Tele2-verksamheten som förvärvades i Norge går enligt plan. Den
övergripande utvecklingen var stark med god organisk tillväxt och med fortsatt
bidrag från synergierna. Ytterligare ett positivt tecken är att samtliga våra
verksamheter i Baltikum redovisade högre vinster i kvartalet. Vi fortsätter att
utveckla våra kunderbjudanden i regionen, vilket nyligen tydliggjordes genom
vårt besked om att kombinera verksamheterna Teo och Omnitel i Litauen.

I början av september informerade vi om att vi avbrutit arbetet med det
föreslagna samgåendet med Telenor i Danmark, då parterna inte kunde komma
överens med EU-kommissionen om villkoren för en sammanslagning. Vår uppfattning
är fortfarande att intjäningen är otillräcklig och vi fortsätter att söka vägar
för att förbättra lönsamheten i vår danska verksamhet.

Den övergripande utvecklingen i Eurasien var påverkad av marginalförsämring i
Kazakstan. Priskonkurrensen är hård i landet och lönsamheten var också påverkad
av ökade samtrafikkostnader på grund av högre trafik-volymer till andra
operatörers nät, till följd av nyligen gjorda produktlanseringar. Vi har
vidtagit åtgärder för att minska effekterna men förväntan är att trenden kommer
att hålla i sig på kort sikt. Vår verksamhet i Nepal hanterade effekterna från
jordbävningen, som inträffade tidigare i år, på ett imponerande sätt och
upprätthöll en stark utveckling i kvartalet.

Vi fortsätter att forma TeliaSonera för framtiden och förtydligade ytterligare
våra prioriteringar genom det senaste beslutet om att öka fokus på våra
verksamheter i Europa och Sverige, och minska vår närvaro i Eurasien. Under de
senaste två åren har vi lagt ner stora ansträngningar för att förbättra
verksamheterna i Eurasien, speciellt från ett bolagsstyrnings- och
hållbarhetsperspektiv. Enligt vår uppfattning är dessa enheter nu mer välskötta
och kan utvecklas vidare av nya ägare. Arbetet med att lämna regionen har redan
påbörjats och vi kommer att fortsätta att informera i takt med utvecklingen.

Blickar vi framåt förväntar vi oss att både region Sverige och Europa kommer att
visa ytterligare framsteg i det fjärde kvartalet men att utmaningarna kommer att
kvarstå i Eurasien, speciellt i Kazakstan. Därför justerar vi våra utsikter och
förväntar oss att EBITDA, organisk och i lokala valutor, kommer att bli något
lägre än föregående år och vi förväntar oss att CAPEX kommer att bli cirka 17
GSEK. I utsikterna är förväntade synergier från Norge exkluderade, vilka vi
höjde i föregående kvartal till 700 MSEK för 2015 och 1 GSEK på årsbasis när de
är fullt införda 2016.”

Stockholm den 20 oktober 2015

Johan Dennelind
VD och koncernchef

Frågor om rapporterna

TeliaSonera AB
www.teliasonera.com/investors
Tel. 08-504 550 00
Denna rapport innehåller sådan information som TeliaSonera AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20
oktober 2015 kl. 07.00 svensk tid.

Recommended