TeliaSonera kommenterar öppet brev till styrelsen

Idag har ett öppet brev skickats till TeliaSoneras styrelse från en amerikansk
fond som hävdar att den har blankat TeliaSoneras aktie. Fonden riktar allvarlig
kritik mot företaget. TeliaSonera känner inte igen sig i slutsatserna och har
idag följande kommentarer:

· Som tidigare rapporterats samarbetar TeliaSonera fullt ut med pågående
utredningar i Sverige, Nederländerna och USA. TeliaSonera är så öppet och
transparent som det är möjligt att vara med hänsyn till börsregler och pågående
utredningar.
· TeliaSonera har till dags dato inte fått några krav från amerikanska
myndigheter. I enlighet med redovisningsregler är det bara om och när krav
framförs som det är möjligt att göra redovisningsmässiga reserveringar.
· TeliaSoneras räkenskaper är upprättade i enlighet med International
Financial Reporting Standards (IFRS). Räkenskaperna revideras av Deloitte i
enlighet med International Auditing Standards (IAS) som lämnade en ren
revisionsberättelse för 2014.

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande 2015-10-15, kl 14.15.

För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30,
press@teliasonera.com besök TeliaSonera
Newsroom (http://www.teliasonera.com/en/newsroom/) och följ oss på Twitter
@TeliaSoneraAB (https://twitter.com/TeliaSoneraAB).

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser,
inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade
uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och
innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida
förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida
resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade
beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i
Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och
Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att
kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli
nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa
kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur.
TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt
internationellt carrier-nät. 2014 uppgick omsättningen till 101,1 miljarder SEK,
EBITDA till 35,2 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,35 SEK. TeliaSonera är
noterat på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com.

Recommended