Veiklos rezultatų skelbimo 2016 m. kalendorius

Elektrėnai, Lietuva, 2015-12-31 08:13 CET (GLOBE NEWSWIRE) — „Lietuvos energijos gamyba“, AB, (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, toliau – Bendrovė) informuoja, jog, remdamasi 2015 m. gruodžio 4 d. įsigaliojusio naujos redakcijos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi ir siekdama patenkinti Bendrovės akcininkų lūkesčius susipažinti su naujausia informacija apie Bendrovės veiklą bei siekdama užtikrinti veiklos skaidrumą ir viešumą, Bendrovė planuoja rengti ir viešai skelbti tarpinę 3, 9 ir 12 mėn. finansinę informaciją.Bendrovė informuoja, kad 2016 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:Vasario 15 d. – preliminarūs neaudituoti 2015 m. dvylikos mėnesių Bendrovės finansiniai rodikliai*;Vasario 26 d. – 2015 m. dvylikos mėnesių konsoliduotosios ir Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei konsoliduotasis tarpinis pranešimas;Kovo 7 d. – audituotos konsoliduotosios ir Bendrovės 2015 m. finansinės ataskaitos ir auditorių patikrintas konsoliduotasis metinis pranešimas bei pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą;Gegužės 16 d. – preliminarūs neaudituoti 2016 m. trijų mėnesių Bendrovės finansiniai rodikliai*;Gegužės 31 d. – 2016 m. trijų mėnesių Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas;Rugpjūčio 16 d. – preliminarūs neaudituoti 2016 m. šešių mėnesių Bendrovės finansiniai rodikliai*;Rugpjūčio 31 d. – 2016 m. šešių mėnesių Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas;Lapkričio 15 d. – preliminarūs neaudituoti 2016 m. devynių mėnesių Bendrovės finansiniai rodikliai*;Lapkričio 30 d. – 2016 m. devynių mėnesių Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas.2016 m. kovo 29 d. Bendrovė planuoja surengti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.*Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai), EBITDA, pardavimo pajamos.         Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt

Recommended